• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

chemia

Szczegóły
Kod chemia_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów chemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 180
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista czynników szkodliwych

Dodatkowe stypendium

W ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości” w Uniwersytecie Jagiellońskim, w roku akademickim 2022/2023 przewidziano możliwość ubiegania się o stypendium motywacyjne dla studentów pierwszego roku kierunku chemia (stypendium dla studentów kierunków priorytetowych związanych z Priorytetowym Obszarem Badawczym SciMat).

Liczba oraz wysokość przyznawanych stypendiów motywacyjnych jest ustalana indywidualnie na dany rok akademicki, do końca września danego roku kalendarzowego. Kwota stypendium ulegnie zmniejszeniu o wysokość należności publicznoprawnych (jak składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych itp.), w przypadku wystąpienia obowiązku ich zapłaty. Regulamin programu stypendialnego dostępny będzie na stronie: id.uj.edu.pl/scimat w zakładce Stypendia & Tutoring oraz na stronie chemia.uj.edu.pl.

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku: chemia, chemia medyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, zaawansowane materiały i nanotechnologia, ochrona środowiska, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, biofizyka, fizyka, studia matematyczno-przyrodnicze, biochemia, matematyka, geofizyka oraz na innym kierunku, jeśli w ramach ukończonych studiów zrealizowano co najmniej 60% punktów ECTS dla kursów zgodnych z programem studiów I stopnia na kierunku chemia. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
średnia ze studiów przeliczona do skali od 0 do 100  75%
egzamin EChemTest oceniony w skali od 0 do 100  25%

Pamiętaj, aby wynik na liście rankingowej został obliczony prawidłowo należy uzupełnić oceny ze studiów w zakładce „Wykształcenie" w części „Wykształcenie wyższe", pod odnośnikiem „Edytuj wyniki egzaminów" w koncie IRK:

 • średnią ocen ze studiów.

Jeżeli kandydat nie wprowadzi ocen ze studiów, które stanowią element obliczenia wyniku kwalifikacji, uzyskuje z niego 0 punktów. Nie pozbawia go to prawa udziału w rekrutacji - jednak jeśli ocena ta stanowi dużą część wyniku rekrutacji, może to oznaczać, że końcowy wynik będzie zbyt niski, żeby kandydat został przyjęty na studia.

EChemTest

Wynik egzaminu EChemTest w j. angielskim z jednego spośród testów z dziedziny chemii: Analytical Chemistry 3, Biological Chemistry 3, Chemical Engineering 3, Inorganic Chemistry 3, Organic Chemistry 3, Physical Chemistry 3, Everyday-life Chemistry w skali 0–100%; w przypadku gdy kandydat posiada wynik takiego testu, jest on uwzględniany przy kwalifikacji z wagą 25%.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów,
 • przynależność dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku: chemia, chemia medyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, zaawansowane materiały i nanotechnologia, ochrona środowiska, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, biofizyka, fizyka, studia matematyczno-przyrodnicze, biochemia, matematyka, geofizyka oraz na innym kierunku, jeśli w ramach ukończonych studiów zrealizowano co najmniej 60% punktów ECTS dla kursów zgodnych z programem studiów I stopnia na kierunku chemia,
 • wybór przedmiotu testu EChemTestu w języku angielskim na poziomie University Bachelor Level-3 z 1 dziedziny chemii spośród testów: Analytical Chemistry 3, Biological Chemistry 3, Chemical Engineering 3, Inorganic Chemistry 3, Organic Chemistry 3, Physical Chemistry 3, Everyday-life Chemistry w skali 0–100%,
 • wskazanie wyniku EchemTestu.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)
 • formularz "podstawa ubiegania się"

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający wynik studiów (średnia ze studiów) brany pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu)
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022 r. 

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Studia na tym kierunku w ramach SMP

Te studia można podjąć w ramach programu Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (SMP).

Do programu SMP mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia interdyscyplinarnych studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) o charakterze matematyczno-przyrodniczym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada SMP może przyznać status studenta SMP II stopnia także innym osobom, przyjętym na studia II stopnia na kierunek zgodny z prowadzonymi w ramach SMP na UJ.

Aby wziąć udział w naborze do programu SMP, kandydat dokonuje rejestracji na jeden z kierunków studiów prowadzonych w ramach SMP według zasad obowiązujących na tym kierunku studiów. Kandydat na studenta SMP, przyjęty na studia II stopnia na innym kierunku, który spełnia wymogi rekrutacyjne na studia SMP II stopnia uzyskuje status studenta SMP, potwierdzany przez Radę Programową SMP, za pośrednictwem Pełnomocnika ds. SMP.

Więcej informacji: smp.uj.edu.pl.

Kontakt

  Wydział Chemii Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 8:30–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 686 27 56

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

dziekana@chemia.uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 2, pok. D0-03

30-387 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków