• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

chemia zrównoważonego rozwoju

Szczegóły
Kod chemia.zrow.rozw_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów chemia zrównoważonego rozwoju
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (01.06.2022 12:00 – 14.07.2022 23:59)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku: chemia zrównoważonego rozwoju, chemia medyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, zaawansowane materiały i nanotechnologia, ochrona środowiska,technologie ochrony środowiska, inżynieria środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska, biotechnologia, biofizyka, fizyka, studia matematyczno-przyrodnicze, biochemia, geofizyka oraz na innych kierunkach, jeśli w ramach ukończonych studiów zrealizowano co najmniej 60% punktów ECTS dla kursów zgodnych z programem studiów I stopnia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
średnia ze studiów przeliczona do skali od 0 do 100  100%

Pamiętaj, aby wynik na liście rankingowej został obliczony prawidłowo należy uzupełnić oceny ze studiów w zakładce „Wykształcenie" w części „Wykształcenie wyższe", pod odnośnikiem „Edytuj wyniki egzaminów" w koncie IRK:

 • średnią ocen ze studiów.

Brak wprowadzenia ocen ze studiów, które są wymagane do obliczenia wyniku kwalifikacji, będzie skutkował uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów,
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku: chemia zrównoważonego rozwoju, chemia medyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, zaawansowane materiały i nanotechnologia, ochrona środowiska,technologie ochrony środowiska, inżynieria środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska, biotechnologia, biofizyka, fizyka, studia matematyczno-przyrodnicze, biochemia, geofizyka oraz na innych kierunkach, jeśli w ramach ukończonych studiów zrealizowano co najmniej 60% punktów ECTS dla kursów zgodnych z programem studiów I stopnia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju. 
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się"
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający wynik studiów (średnia ze studiów) brany pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu)
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022 r. 

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Wydział Chemii Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 686 27 55

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

dziekana@chemia.uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 2, pok. D0-03a

30-387 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków