Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia angielska z językiem niemieckim

Szczegóły
Kod filolo.angi.niem_n2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia angielska z językiem niemieckim
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 8
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku filologia angielska z językiem niemieckim w formie niestacjonarnej. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem filologia angielska z językiem niemieckim w formie stacjonarnej przejdź TUTAJ.

O studiach

www

filg.uj.edu.pl

ifa.filg.uj.edu.pl

program studiów program studiów
dane statystyczne z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 5 200 zł
2 rok studiów: 5 200 zł

Łącznie: 10 400 zł

Więcej informacji: opłaty.

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, teologicznych, a także w zakresie: bibliologii i informatologii, nauk o rodzinie, nauk o zarządzaniu.

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. Informacje dla osób nieposiadających dokumentu dyplomu w chwili wpisu znajdują się poniżej.

Warunek formalny

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego/niemieckiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym/niemieckojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie min. C1.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
średnia ze studiów przeliczona na punkty w skali od 0 do 100 na podstawie informacji o skali ocen 100%

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji 

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów,
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, teologicznych, a także w zakresie: bibliologii i informatologii, nauk o rodzinie, nauk o zarządzaniu,
 • spełnienie dodatkowego kryterium formalnego określonego w karcie studiów powyżej w części „Kto może podjąć studia”,
 • wybór preferowanej specjalności.

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o terminie wpisu oraz o sposobie jego dokonania za pośrednictwem konta w systemie. UWAGA! Wpis na studia w ramach kierunku wymaga wyboru specjalności. Zakwalifikowanie na daną specjalność zależy od miejsca kandydata na liście rankingowej oraz jego preferencji zgłoszonych w procesie rekrutacji. Wpis na studia polega na dostarczeniu do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankiety osobowej wygenerowanej z systemu, zawierającej fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, z oryginałem do wglądu,
 • kopii wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego wysokość oceny branej pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji (średniej ocen ze studiów, oceny na dyplomie, oceny z pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego) wraz z informacją o skali ocen, w jakiej została wystawiona ocena, z oryginałem do wglądu (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu);

UWAGA: jeżeli posiadasz dyplom uzyskany poza Polską, zwróć szczególną uwagę, czy na dyplomie lub w suplemencie zawarte są informacje, na podstawie których obliczany był wynik rekrutacji. W przypadku ich braku podczas wpisu na studia będziesz zobowiazany przedstawić dodatkowy dokument wydany przez uczelnię potwierdzający wysokość oceny branej pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji oraz skalę, w jakiej została ona wydana.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku lub 30 dni od daty wydania dyplomu przez uczelnię.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: ważny dowód osobisty lub paszport.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej).

Więcej informacji: wymagane dokumenty 

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji.

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 27 września 2021 roku.

Dyplom powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplomy ukończenia studiów wydane za granicą”.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia.

Finansowanie studiów

Studia są płatne. Opłatę wnosi się w 8 ratach. Pierwszą należy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada. Więcej informacji na temat opłat znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części opłaty.

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
dyżur

wtorek – piątek : 10:00–14:00

telefon

(+48) 12 663 43 71

e-mail

karolina.kopacz@uj.edu.pl

adres

Al. Mickiewicz 9a, pok. 127
31-120 Kraków

Dowiedz się więcej