Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archeologia

Szczegóły
Kod archeo_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Historyczny
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

O studiach

www

historyczny.uj.edu.pl

archeo.uj.edu.pl

program studiów program studiów
dane statystyczne z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku:

grupa dyplomów kierunek studiów współczynnik
grupa 1 na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, teologicznych, a także w zakresie: bibliologii i informatologii, nauk o rodzinie, nauk o zarządzaniu 1
grupa 2 na dowolnym innym kierunku 0,75

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. Informacje dla osób nieposiadających dokumentu dyplomu w chwili wpisu znajdują się poniżej.

Warunek formalny

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż archeologia jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie egzaminu licencjackiego z archeologii. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia. Dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku kulturoznawstwo, specjalność cywilizacje starożytne świata, zakres rozmowy kwalifikacyjnej ograniczony jest do zagadnień metodyki archeologii. Absolwenci innych kierunków studiów niż archeologia przyjęci na studia zobowiązani są do uzupełnienia ćwiczeń terenowych (2 miesiące) do końca drugiego roku studiów II stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.   

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. 

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej wskazanym w harmonogramie.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
średnia ze studiów oceniana w skali od 0 do 100 na postawie informacji o skali ocen 100%

Następnie, w zależności od kierunku, na jakim kandydat uzyskał dyplom, wynik jest mnożony przez współczynnik przypisany do odpowiedniej grupy dyplomów. Wynik rekrutacji widoczny na liście rankingowej to rezultat tego mnożenia.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji 

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów,
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, teologicznych, a także w zakresie: bibliologii i informatologii, nauk o rodzinie, nauk o zarządzaniu lub na dowolnym innym kierunku,
 • spełnienie dodatkowego kryterium formalnego określonego w karcie studiów powyżej w części „Kto może podjąć studia”.

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie. 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o terminie wpisu oraz o sposobie jego dokonania za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankiety osobowej wygenerowanej z systemu, zawierającej fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, z oryginałem do wglądu,
 • kopii wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego wysokość oceny branej pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji (średniej ocen ze studiów, oceny na dyplomie, oceny z pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego) wraz z informacją o skali ocen, w jakiej została wystawiona ocena, z oryginałem do wglądu (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu);

UWAGA: jeżeli posiadasz dyplom uzyskany poza Polską, zwróć szczególną uwagę, czy na dyplomie lub w suplemencie zawarte są informacje, na podstawie których obliczany był wynik rekrutacji. W przypadku ich braku podczas wpisu na studia będziesz zobowiazany przedstawić dodatkowy dokument wydany przez uczelnię potwierdzający wysokość oceny branej pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji oraz skalę, w jakiej została ona wydana.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku lub 30 dni od daty wydania dyplomu przez uczelnię.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: ważny dowód osobisty lub paszport.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej).

Więcej informacji: wymagane dokumenty 

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji.

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 27 września 2021 roku.

Dyplom powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplomy ukończenia studiów wydane za granicą”.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

W trakcie tych studiów studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: lista czynników

Wszyscy przyjęci kandydaci podczas wpisu na studia otrzymują w jednostce prowadzącej studia skierowanie na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy.

Czas oczekiwania na termin wizyty może być długi, dlatego badania należy wykonać od razu po otrzymaniu skierowania. Otrzymane u lekarza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów należy doręczyć do jednostki prowadzącej studia w terminie określonym w harmonogramie.

Więcej informacji: wykaz placówek przeprowadzających badania lekarskie.

Kontakt

Instytut Archeologii
dyżur

poniedziałek – piątek: 11:00–13:00

telefon

(+48) 12 663 14 42

e-mail

renata.halota@uj.edu.pl

adres

ul. Gołębia 11, pok. 10
31-007 Kraków

Dowiedz się więcej