Unia Europejska

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Intellectual Property and New Technologies

Szczegóły
Kod intell.prop.new.tech_s2s_P_en
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Intellectual Property and New Technologies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 25
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

O studiach

www wpia.uj.edu.pl
program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 2 500 euro
3 semestr studiów: 1 000 euro

Łącznie: 3 500 euro

Więcej informacji: opłaty.

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

Dyplom powinien uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce. W przypadku dyplomów uzyskanych za granicą, dyplom powinien uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania.

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
ocena listu motywacyjnego oceniana w skali od 0 do 50 50%
rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 0 do 50

50%

Szczegółowy opis obliczenia wyniku

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie dokonuje się oceny listu motywacyjnego kandydata (ocenianego w skali 0–50 punktów). List motywacyjny, sporządzony w języku angielskim, wskazuje w szczególności:

 • zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
 • zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii.

Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0–50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc (limit miejsc w danym naborze + 50%). Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymują z niej 0 (zero) punktów. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia studiów oraz znajomości języka angielskiego (poziom B2).

Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji jako „egzaminy wstępne”.

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej wskazanym w harmonogramie.

Ze względu na aktualną sytuację, rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Skype, Teams itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji (strona w języku angielskim).

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu tury pozostają wolne miejsca.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu kopii dokumentów, na podstawie których zostanie im obliczony wynik kwalifikacji oraz ustalona lista osób przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie:

 • dyplom ukończenia studiów – na dyplomie musi znajdować się informacja o o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia; jeśli jej brakuje, razem z dyplomem należy wczytać dokument potwierdzający, że ten dyplom pozwala na podjęcie studiów drugiego stopnia (lista dyplomów, dla których nie jest to wymagane jest dostępna na stronie rekrutacja.uj.edu.pl). W przypadku braku dokumentu dyplomu, należy wczytać skan zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów lub skan zaświadczenia o przewidywanej dacie obrony (nie może ona przypadać później niż w terminie wpisu na studia),
 • list motywacyjny – list powinien być sporządzony w języku angielskim i wskazywać w szczególności: zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii lub zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Wpis na studia w okresie epidemii
W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wpisy na studia będą prowadzone korespondencyjnie (przez Internet) do odwołania. Szczegóły dotyczące sposobu przesłania skanów wymaganych, wymienionych poniżej dokumentów będą przekazywane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia w ich kontach IRK.

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu osobiście do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa wygenerowana z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, z oryginałem do wglądu,
 • kopie dokumentów wczytywanych do systemu na etapie zgłoszenia, z oryginałami do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: ważny dowód osobisty lub paszport.

Dyplom powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części "Dyplomy ukończenia studiów wydane za granicą".

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2020 roku.

Osoby, które nie mogą dokonać wpisu na studia osobiście powinny skontaktować się z jednostką prowadzącą wpis na studia (dane kontaktowe będą podane osobom zakwalifikowanym do przyjęcia).

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji.

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 28 września 2020 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty (strona w języku angielskim).

Tłumaczenie na język polski lub angielski

Dokumenty wydane w językach innych niż polski lub angielski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski lub angielski również wymaga tłumaczenia.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej),

Więcej informacji: wymagane dokumenty (strona w języku angielskim).

Finansowanie studiów

Studia są odpłatne. W określonych przypadkach możliwe jest również wnioskowanie o obniżenie opłaty za studia lub o zwolnienie z niej. Nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty za za pierwszy rok studiów.

Więcej informacji: finansowanie studiów (strona w języku angielskim).

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
dyżur

poniedziałek–piątek: 8:30–15:30

telefon

(+48) 12 427 59 42

e-mail

ip@uj.edu.pl

adres

ul. Józefa 19
31-056 Kraków

Dowiedz się więcej