Unia Europejska

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geologia

Szczegóły
Kod geolog_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Geologii
Kierunek studiów Geologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 4 (17.09.2020 16:00 – 20.09.2020 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 31

(pokaż minione tury)

Dodatkowa tura naboru na te studia zostanie przeprowadzona w terminach:

do 20 września: zapisy w systemie IRK i dokonywanie opłat rekrutacyjnych
do 22 września: księgowanie opłat rekrutacyjnych
24 września: egzamin wstępny
28 września: wyniki
29–30 września: wpisy na studia osób zakwalifikowanych

Ze względu na krótki czas trwania naboru, informacja o szczegółach egzaminów zostanie przekazana na dzień przed egzaminem.

O studiach

www wgig.uj.edu.pl
program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na następujących kierunkach:

grupa dyplomów kierunek studiów współczynnik
grupa 1 geologia, geofizyka, górnictwo i geologia, biologia i geologia, geologia stosowana oraz na kierunku górnictwo i geologia, specjalność geologia górnicza i poszukiwawcza oraz geologia inżynierska i geotechnika 1
grupa 2 dowolne inne kierunki 0,85

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Warunek formalny

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem należącym do grupy 2 studiów wyższych jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej min. 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które nie spełnią warunku formalnego nie będą przyjęte na studia.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku geologia musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w inny sposób nie uzyskał wymaganych kompetencji może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku geologia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Wybór specjalizacji następuje podczas dokonywania wpisu na studia. Szczegółowe informacje dotyczące kursów uzupełniających dla studentów przyjętych na studia drugiego stopnia na kierunku geologia, nieposiadających wszystkich kompetencji absolwentów studiów pierwszego stopnia, znajdują się na stronie internetowej: uzupełnienia programu.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 0 do 100 100%

Następnie, w zależności od kierunku, na jakim kandydat uzyskał dyplom, wynik jest mnożony przez współczynnik przypisany do odpowiedniej grupy dyplomów. Wynik rekrutacji widoczny na liście rankingowej to rezultat tego mnożenia.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej tematycznie obejmuje motywację do podjęcia studiów na kierunku geologia, zainteresowania kandydata oraz kompetencje w zakresie geologii na poziomie studiów licencjackich w dziedzinie nauk o Ziemi. Kandydat/ka może uzyskać: maksymalnie po 25 punktów za odpowiedzi w temacie motywacji i zainteresowań; maksymalnie 50 punktów za kompetencje w zakresie geologii.

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji 

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów oraz deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku: geologia, geofizyka, górnictwo i geologia, biologia i geologia, geologia stosowana oraz na kierunku górnictwo i geologia, specjalność geologia górnicza i poszukiwawcza oraz geologia inżynierska i geotechnika lub na dowolnych innych kierunkach;
 • wybór preferowanej ścieżki specjalizacyjnej.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu osobiście do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankiety osobowej wygenerowanej z systemu, zawierającej fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, z oryginałem do wglądu,
 • jeśli były wymagane – kopie dokumentów wczytywanych do systemu na etapie zgłoszenia, z oryginałami do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać ważny dowód osobisty (lub, w przypadku jego braku, paszport).

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2020 roku.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej).

Więcej informacji: wymagane dokumenty 

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji.

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 28 września 2020 roku.

Dyplom powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplomy ukończenia studiów wydane za granicą”.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

Ponieważ w trakcie tych studiów studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wszyscy przyjęci kandydaci podczas wpisu na studia otrzymają w jednostce prowadzącej studia skierowanie na badania lekarskie.

Czas oczekiwania na termin wizyty może być długi, dlatego badania należy wykonać od razu. Otrzymane u lekarza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów należy doręczyć do jednostki prowadzącej studia w terminie określonym w harmonogramie.

Więcej informacji: wykaz placówek przeprowadzających badania lekarskie.

Studia na tym kierunku w ramach SMP

Te studia można podjąć w ramach programu Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (SMP).

Do programu SMP mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia interdyscyplinarnych studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) o charakterze matematyczno-przyrodniczym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada SMP może przyznać status studenta SMP II stopnia także innym osobom, przyjętym na studia II stopnia na kierunek zgodny z prowadzonymi w ramach SMP na UJ.

Aby wziąć udział w naborze do programu SMP, kandydat dokonuje rejestracji na jeden z kierunków studiów prowadzonych w ramach SMP według zasad obowiązujących na tym kierunku studiów. Kandydat na studenta SMP, przyjęty na studia II stopnia na innym kierunku, który spełnia wymogi rekrutacyjne na studia SMP II stopnia uzyskuje status studenta SMP, potwierdzany przez Radę Programową SMP, za pośrednictwem Pełnomocnika ds. SMP.

Więcej informacji: smp.uj.edu.pl.

Kontakt

Uwaga: dokładny adres do wpisu na studia może być różny od adresu podanego poniżej.
Osoby zakwalifikowane powinny sprawdzić adres wpisu w informacji pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Instytut Nauk Geologicznych
dyżur

poniedziałek – czwartek: 10:00–13:00

telefon

(+48) 12 664 43 55

e-mail

studia.ing@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 3A, pok. 1.08
30-387 Kraków

Dowiedz się więcej