Unia Europejska

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

European Studies

Szczegóły
Kod europe.stud_s2s_P_en
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kierunek studiów European Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

O studiach

www

wsmip.uj.edu.pl

europeistyka.uj.edu.pl

program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 3 450 euro
2 rok studiów: 3 450 euro

Łącznie: 6 900 euro

ścieżka double degree, konsorcjum UJ i Universidade Catolica Portuguesa, opłatę wnosi się jedynie za rok realizowany w UJ: 4 000 euro

Więcej informacji: opłaty.

Ścieżki oferowane w ramach studiów

 • Central and Eastern European Studies
 • Central and Eastern European Studies: Research Track
 • EU Studies
 • Central and East European, Russian and Eurasian Studies – CEERES
 • Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
 • Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems
 • Governance, Leadership and Democracy Studies / EU Studies (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidade Catolica Portuguesa – double degree programme)
 • Law and Politics / EU Studies / Central and Eastern European Studies / Europeanisation and Governance in CEE (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kobe University) UWAGA: Limit miejsc dla ścieżki realizowanej z University of Kobe został wypełniony. Prosimy o aplikowanie na inną ścieżkę.

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

Dyplom powinien uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce. W przypadku dyplomów uzyskanych za granicą, dyplom powinien uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania.

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Dodatkowe kryterium formalne

Dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimym 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie: lista dokumentów.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji jako „egzaminy wstępne”.

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej wskazanym w harmonogramie.

Ze względu na aktualną sytuację, rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Skype, Teams itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
analiza dokumentów 100%

Szczegółowy opis obliczenia wyniku

Wynik kwalifikacji zostaje obliczony w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów według następującej punktacji:

1. Wartość merytoryczna aplikacji – maksymalnie 70 punktów, w tym:

 • oceny na transkrypcie – 50 pkt;
 • doświadczenie akademickie i pozaakademickie, dodatkowe osiągnięcia, znajomość języków obcych – 20 punktów;

2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów - motywacja do studiowania na wskazanym kierunku oraz istotność i oryginalność zainteresowań badawczych zaprezentowanych w aplikacji (max. 6000 znaków).

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji (strona w języku angielskim).

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu tury pozostają wolne miejsca.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu kopii dokumentów, na podstawie których zostanie im obliczony wynik kwalifikacji:

Osoby, które posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego, który może stanowić podstawę zwolnienia z rozmowy potwierdzającej znajomość języka powinny wczytać kopię tego dokumentu do systemu. Lista dokumentów zwalniających z rozmowy jest dostępna tutaj (strona w języku angielskim).

Wypełniając formularz zgłoszenia rekrutacyjnego, kandydaci uzupełniają następujące, dodatkowo wymagane informacje:

 • wynik studiów wyższych (ocena na dyplomie) – w przypadku braku wyniku należy wpisać przewidywany wynik,
 • wskazanie ścieżki, w ramach której podejmą studia i wyjaśnienie motywacji, którymi się kierowali przy wyborze tych studiów i tej ścieżki („Zarysuj swoje dotychczasowe doświadczenia i wyjaśnij, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem. Opisz swoje zainteresowania badawcze oraz potencjalny temat pracy magisterskiej. Co możesz wnieść do szeroko pojętej dziedziny europeistyki? Deklaracje wyrażone w wypowiedzi nie będą traktowane jako wiążące, potraktuj je jednak jako szansę na zaprezentowanie interesujących idei i ambicji. Przeznacz na swoją odpowiedź nie więcej niż 6000 znaków. Ocena tej wypowiedzi składa się na 30 ze 100 punktów przyznawanych w rekrutacji.”)

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Wpis na studia w okresie epidemii
W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wpisy na studia będą prowadzone korespondencyjnie (przez Internet) do odwołania. Szczegóły dotyczące sposobu przesłania skanów wymaganych, wymienionych poniżej dokumentów będą przekazywane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia w ich kontach IRK.

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu osobiście do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa wygenerowana z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, z oryginałem do wglądu,
 • kopie dokumentów wczytywanych do systemu na etapie zgłoszenia, z oryginałami do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: ważny dowód osobisty lub paszport.

Dyplom powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części "Dyplomy ukończenia studiów wydane za granicą".

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2020 roku.

Osoby, które nie mogą dokonać wpisu na studia osobiście powinny skontaktować się z jednostką prowadzącą wpis na studia (dane kontaktowe będą podane osobom zakwalifikowanym do przyjęcia).

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji.

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 28 września 2020 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty (strona w języku angielskim).

Tłumaczenie na język polski lub angielski

Dokumenty wydane w językach innych niż polski lub angielski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski lub angielski również wymaga tłumaczenia.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej),

Więcej informacji: wymagane dokumenty (strona w języku angielskim).

Finansowanie studiów

Studia są odpłatne. W określonych przypadkach możliwe jest również wnioskowanie o obniżenie opłaty za studia lub o zwolnienie z niej. Nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty za za pierwszy rok studiów.

Więcej informacji: finansowanie studiów (strona w języku angielskim).

Kontakt

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Centre for European Studies
dyżur

poniedziałek–czwartek: 9:00–15:00

telefon

(+48) 12 429 61 95
(+48) 12 439 62 07

e-mail

MAprogramme@uj.edu.pl

adres

ul. Garbarska 7a
31-131 Kraków

Dowiedz się więcej