Unia Europejska

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Szczegóły
Kod europe.join.mast.prog_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów European Joint Master’s Programme in English and American Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 1
Limit miejsc 8
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 4 (17.09.2020 16:00 – 20.09.2020 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 7

(pokaż minione tury)

Dodatkowa tura naboru na te studia zostanie przeprowadzona w terminach:

do 20 września: zapisy w systemie IRK i dokonywanie opłat rekrutacyjnych
do 22 września: księgowanie opłat rekrutacyjnych
24 września: egzamin wstępny
28 września: wyniki
29–30 września: wpisy na studia osób zakwalifikowanych

Ze względu na krótki czas trwania naboru, informacja o szczegółach egzaminów zostanie przekazana na dzień przed egzaminem.

O studiach

www

filg.uj.edu.pl

ifa.filg.uj.edu.pl

program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku filologia angielska lub kierunkach pokrewnych, do ukończenia których niezbędne jest zaliczenie kursów z językoznawstwa angielskiego i literaturoznawstwa krajów anglojęzycznych

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Warunek formalny

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 udokumentowana jednym z poniższych certyfikatów: Cambridge CAE (Certificate of Advanced English): PASS, Michigan ECPE Examination for the Certificate of Proficiency in English): PASS, Trinity ISE 3 (Integrated Skills in English): PASS, Pearson PTE Academic: minimum score 76, IELTS: minimum overall score 7, TOEFL ITB test: minimum score 98.

Uwaga: Studia prowadzone są w ramach konsorcjum 7 uniwersytetów partnerskich. Kwalifikacja na studia przebiega dwustopniowo. W pierwszej kolejności kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie konsorcjum, gdzie składa wymagane dokumenty. Rejestracja na stronie konsorcjum odbywa się w terminie od stycznia do kwietnia. Po wstępnej kwalifikacji kandydata przez radę konsorcjum, kandydat zobowiązany jest do udziału w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 0 do 100 100%

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do podjęcia studiów. Rozmowa kwalifikacyjna uwzględnia ocenę aplikacji złożonej w ramach konsorcjum.

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji 

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego, dokumenty wymagane do obliczenia wyniku lub do dopuszczenia do egzaminu

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów oraz deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzskanych kierunku filologia angielska lub kierunkach pokrewnych;
 • spełnienie dodatkowego kryterium formalnego określonego w karcie studiów powyżej w części "kto może podjąć studia";
 • deklaracja pozytywnej weryfikacji przez konsorcjum.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu osobiście do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankiety osobowej wygenerowanej z systemu, zawierającej fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, z oryginałem do wglądu,
 • kopii wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego wysokość oceny branej pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji (średniej ocen ze studiów, oceny na dyplomie, oceny z pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego) wraz z informacją o skali ocen, w jakiej została wystawiona ocena, z oryginałem do wglądu (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu),
 • jeśli były wymagane – kopie dokumentów wczytywanych do systemu na etapie zgłoszenia, z oryginałami do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać ważny dowód osobisty (lub, w przypadku jego braku, paszport).

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2020 roku.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej).

Więcej informacji: wymagane dokumenty 

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji.

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 28 września 2020 roku.

Dyplom powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplomy ukończenia studiów wydane za granicą”.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski lub angielski

Dokumenty wydane w językach innych niż polski lub angielski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski lub angielski również wymaga tłumaczenia.

Kontakt

Uwaga: dokładny adres do wpisu na studia może być różny od adresu podanego poniżej.
Osoby zakwalifikowane powinny sprawdzić adres wpisu w informacji pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Instytut Filologii Angielskiej
dyżur

wtorek – piątek : 10:00–14:00

telefon

(+48) 12 663 43 71
(+48) 12 663 43 72

e-mail

karolina.kopacz@uj.edu.pl

adres

Al. Mickiewicz 9a, pok. 127, 122
31-120 Kraków

Dowiedz się więcej