• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Szczegóły
Kod religi_s2s_C
Jednostka organizacyjna Wydział Filozoficzny
Kierunek studiów religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 3 (26.06.2024 14:00 – 02.09.2024 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 10

(pokaż minione tury)

O studiach

Warunkiem udziału w rekrutacji na te studia jest posiadanie 
certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie
co najmniej B1
Posiadanie certyfikatu nie zwalnia z udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 8 000 zł
II rok studiów: 8 000 zł

Łącznie: 16 000 zł

Więcej informacji: opłaty.
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju jego wydania. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia

Znajomość języka polskiego

Warunkiem dopuszczenia do kolejnych etapów rekrutacji na te studia (w tym do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej) jest posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1.
Pod uwagę brane są wyłącznie następujące certyfikaty:

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów znajduje się na stronie welcome.uj.edu.pl.

Jeśli kandydat nie posiada żadnego z wymienionych certyfikatów, nie może wziąć udziału w rekrutacji na te studia.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Wyniki widniejące na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci posiadający odpowiedni dokument, poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.
Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w języku polskim. Celem rozmowy jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dzień przed określonym w harmonogramie terminem rozpoczęcia egzaminów.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej 

Kandydaci biorący udział w rekrutacji na te studia są zobowiązani na etapie dokonywania zgłoszenia:

 • wczytać do systemu IRK skan dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 (uznawane będą wyłącznie certyfikaty wymienione powyżej w części "Znajomość języka polskiego")
Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony (do dnia wpisu na studia) kierunek studiów,
 • wybór preferowanej ścieżki specjalizacyjnej.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się"
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty obywatela UE (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 
 • potwierdzenie uprawnień do podjęcia stacjonarnych studiów w języku polskim bez ponoszenia opłat za kształcenie (jeśli kandydat posiada): opłaty
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)
 • dokumenty wczytywane do IRK na etapie dokonywania zgłoszenia

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu (ale ukończył już studia), może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024 r. 

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich cudzoziemców. Informacja o wysokości opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Osoby, które posiadają uprawnienia do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat (np. Karta Polaka, karta stałego pobytu, decyzja dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat, obywatelstwo UE) są zobowiązane do wybrania na etapie dokonywania zgłoszenia właściwej podstawy podejmowania studiów. 

W przypadku otrzymania dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat w późniejszym terminie, można wnioskować o zmianę zasad finansowania studiów.  

Więcej informacji na temat zasad finansowania studiów znajdują się na podstronie: opłaty.

Kontakt

  Instytut Religioznawstwa Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacją: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 11:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 17 79

(+48) 12 252 97 40

(+48) 12 663 26 62
(+48) 12 663 26 63

e-mail

daria.machowska@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Grodzka 52, pok. 10

31–044 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków