• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Molecular Biotechnology

Szczegóły
Kod molecu.biot_s2s_C_en
Jednostka organizacyjna Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Kierunek studiów Molecular Biotechnology
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 7
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (09.02.2023 12:00 – 28.06.2023 23:59)

UWAGA! Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. Zgłoszenia rekrutacyjne są rozpatrywane na bieżąco.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl

progi i statystyki z poprzednich lat

statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 20 000 zł
II rok studiów: 20 000 zł

Łącznie: 40 000 zł
Więcej informacji: opłaty

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów 

lista występujących czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Przebieg rekrutacji w trybie ciągłym

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. W tego rodzaju rekrutacji zachęcamy do bieżącego sprawdzania wiadomości w systemie IRK w celu usprawnienia przebiegu kwalifikacji na studia.

Niezbędne kroki w rekrutacji w trybie ciągłym:

 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek,
 • wprowadzenie do systemu wymaganych danych oraz wczytanie dokumentów, 
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej, 
 • potwierdzenie zgłoszenia rekrutacyjnego w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” poprzez przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.
  UWAGA! Zanim potwierdzisz swoje zgłoszenie, upewnij się, że wszystkie wymagania rekrutacyjne zostały spełnione (do systemu zostały wprowadzone wymagane dane oraz wczytane dokumenty, a także wniesiona została opłata rekrutacyjna). Po potwierdzeniu zgłoszenia nie będzie możliwa jego edycja. 

Po spełnieniu powyższych warunków, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie zweryfikowane i rozpatrzone. Wyniki rekrutacji prowadzonej w tym trybie są publikowane regularnie w trakcie tury. Podczas publikacji uwzględniani są kandydaci, którzy poprawnie dokonali zgłoszenia rekrutacyjnego, oraz których potwierdzone zgłoszenie zostało rozpatrzone. 

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek, kliknij znajdujący się po prawej stronie zielony przycisk „Zapisz się". Pamiętaj, żeby uzupełnić wymagane dane oraz wczytać niezbędne dokumenty. Następnie potwierdź dokonane zgłoszenie, jeśli tego nie zrobisz to nie będzie ono rozpatrywane. Potwierdzonego zgłoszenia rekrutacyjnego nie można edytować. 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do wypełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów;
 • wynik studiów (ocena na dyplomie) – w przypadku braku wyniku należy wpisać przewidywany wynik;
 • informacje o wynikach studiów (nagrody, wyróżnienia);
 • informacje o stanowiskach pracy (również wakacyjnych), jakie kandydat posiadał w ciągu ostatnich trzech lat;
 • informacje o dodatkowej aktywności (również wakacyjnej), w jakiej kandydat brał udział w ciągu ostatnich trzech lat;
 • napisanie zwięzłego eseju (250–450 słów) na podstawie jednego z podanych tematów:
  • TEMAT 1: Twój pogląd na temat roli biotechnologii molekularnej we współczesnym świecie.
  • TEMAT 2: Twoja motywacja do podjęcia studiów na kierunku biotechnologia molekularna.
 • skan dyplomu ukończenia studiów – na dyplomie musi znajdować się informacja o tym, że kandydat może podjąć studia drugiego stopnia. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplom ukończenia studiów”. W przypadku braku dokumentu dyplomu, należy wczytać skan zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów.

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu:

 • skan dyplomu ukończenia studiów – na dyplomie musi znajdować się informacja o tym, że kandydat może podjąć studia drugiego stopnia. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplom ukończenia studiów”. W przypadku braku dokumentu dyplomu, należy wczytać skan zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów.

Zgłoszenie na studia zostanie rozpatrzone dopiero po pomyślnym zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej oraz po jego potwierdzeniu. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Wyniki znajdujące się na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.  

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, oceniana w skali 0–100 pkt., sprawdzająca poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk biologicznych, biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim, w tym językiem fachowym z zakresu biologii i chemii, oraz predyspozycje i motywację kandydata do podjęcia studiów

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wyniki rekrutacji i wpis na studia

Po rozpatrzeniu potwierdzonego zgłoszenia w systemie publikowane są informacje o wyniku kwalifikacji oraz o statusie kwalifikacji kandydata.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dokonania wpisu na studia we wskazanym w harmonogramie terminie. 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „Podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik – nie dotyczy wpisu korespondencyjnego)
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego (jeżeli wpis na studia dokonywany jest korespondencyjnie)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokumenty wczytywane na etapie dokonywania zgłoszenia
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską 
 • polisa ubezpieczeniowa

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2023. 

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. 

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów. Informacje o wysokości opłat znajdują się na górze strony, w części „O studiach”.

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Kontakt

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–czwartek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 69 32

(+48) 12 663 26 60
(+48) 12 663 26 63

e-mail

student.wbbib@uj.edu.pl
teresa.perun@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków