• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Szczegóły
Kod europe.join.mast.prog_s2s_C
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów European Joint Master’s Programme in English and American Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 1
Limit miejsc 4
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 2 (28.04.2023 16:30 – 04.06.2023 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 4

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.03.2023 12:00 – 11.04.2023 23:59)

Do realizacji programu studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne; więcej w akapicie „Finansowanie studiów”)

I rok studiów: 7 000 zł
II rok studiów: 7 000 zł

Łącznie: 14 000 zł
Więcej informacji: opłaty
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie filologii angielskiej.  

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju jego wydania. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia

Dodatkowe kryterium formalne

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 udokumentowana jednym z certyfikatów:

 • Cambridge CAE (Certificate of Advanced English): PASS,
 • C2 Proficiency: PASS,
 • Michigan ECPE Examination for the Certificate of Proficiency in English): PASS,
 • Trinity ISE 3 (Integrated Skills in English): PASS,
 • Pearson PTE Academic: minimum score 76,
 • IELTS: minimum overall score 7,
 • TOEFL ITB test: minimum score 98.

Uwaga: Studia prowadzone są w ramach konsorcjum 7 uniwersytetów partnerskich. Kwalifikacja na studia przebiega dwustopniowo. W pierwszej kolejności kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie konsorcjum, gdzie składa wymagane dokumenty. Rejestracja na stronie konsorcjum odbywa się w terminie od stycznia do kwietnia. Po wstępnej kwalifikacji kandydata przez radę konsorcjum, kandydat zobowiązany jest do udziału w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Wyniki widniejące na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do podjęcia studiów. Rozmowa kwalifikacyjna uwzględnia ocenę aplikacji złożonej w ramach konsorcjum.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK nie później niż na dzień przed planowaną rozmową.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Podczas dokonywania zgłoszenia należy wczytac do systemu:

 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1. 

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o: 

 • ukończony kierunek studiów, 
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie filologii angielskiej,
 • spełnienie dodatkowego kryterium formalnego określonego w karcie studiów powyżej w części „Kto może podjąć studia”,
 • deklaracje pozytywnej weryfikacji przez konsorcjum.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”, odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 
 • dokumenty wczytywane na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego
 • potwierdzenie uprawnień do podjęcia stacjonarnych studiów w języku polskim bez ponoszenia opłat za kształcenie (jeśli kandydat posiada)
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 
 • polisa ubezpieczeniowa

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2023 r. 

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich cudzoziemców. Informacja o wysokości opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Osoby, które posiadają uprawnienia do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat (np. Karta Polaka, karta stałego pobytu, decyzja dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat, obywatelstwo UE) są zobowiązane do wybrania na etapie dokonywania zgłoszenia właściwej podstawy podejmowania studiów (opcja „posiadam uprawnienia do podjęcia studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim bez ponoszenia opłat za kształcenie”). 

Pełne informacje na temat zasad finansowania studiów znajdują się na podstronie: opłaty.

Kontakt

  Instytut Filologii Angielskiej Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur wtorek–piątek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 43 72

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

karolina.kopacz@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

al. Adama Mickiewicza 9

31-120 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków