• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Comparative Heritage Studies

Szczegóły
Kod compar.heri.stud_s2s_C_en
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Comparative Heritage Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 8
Limit miejsc 11
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 2 (28.04.2023 16:30 – 04.06.2023 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 9

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.03.2023 12:00 – 11.04.2023 23:59)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl

progi i statystyki z poprzednich lat

statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 7 000 EUR
II rok studiów: 3 500 EUR

Łącznie: 10 500 EUR
Więcej informacji: opłaty

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów 

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych, teologicznych.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu skala waga dodatkowe kryterium formalne
analiza dokumentów ocenione w skali 0 do 100 100% Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 60% punktów możliwych do zdobycia) sprawdzającej znajomość języka angielskiego.*

*Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wszystkich dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie: lista dokumentów.

Wyniki znajdujące się na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.

Szczegółowy opis obliczenia wyniku

Wynik kwalifikacji zostaje obliczony w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów według następującej punktacji:

 1. ocena listu motywacyjnego sporządzonego w języku angielskim (65%);
 2. ocena opisu osiągnięć naukowo-edukacyjnych (35%).

Miejsce i termin rozmowy

Kandydaci, którzy nie posiadają akceptowanego przez Uniwersytet Jagielloński dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zobowiązani są do przystąpienia w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK nie później niż na dzień przed planowaną rozmową.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Podczas dokonywania zgłoszenia należy wczytać do systemu:

 • skan oficjalnego transkryptu ocen, lub suplementu do dyplomu, lub innego dokumentu wydanego przez ukończoną uczelnię;
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych. Życiorys należy przygotować w formacie europejskim, zgodnie z formularzem dostępnym na stronie: europa.eu/europass/en/create-europass-cv
 • skan listu motywacyjnego.

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów;
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych;
 • skan oficjalnego transkryptu ocen, lub suplementu do dyplomu, lub innego dokumentu wydanego przez ukończoną uczelnię;
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych. Życiorys należy przygotować w formacie europejskim, zgodnie z formularzem dostępnym na stronie: europa.eu/europass/en/create-europass-cv;
 • skan listu motywacyjnego.

Osoby, które posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego, który może stanowić podstawę zwolnienia z rozmowy potwierdzającej znajomość języka powinny wczytać kopię tego dokumentu do systemu. Lista dokumentów zwalniających z rozmowy jest dostępna tutaj

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa 
 • formularz „podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego (jeśli wpis dokonywany jest korespondencyjnie)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający znajomość jezyka angielskiego (jeżeli był wczytywany do systemu)
 • dokumenty wczytywane na etapie rekrutacji
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską 
 • polisa ubezpieczeniowa

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2023. 

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów. Informacje o wysokości opłaty znajdują się na górze strony, w części „O studiach”.

Więcej informacji: opłaty.

Kontakt

  Wydział Polonistyki
Centrum Studiów Humanistycznych
Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–czwartek 10:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 18 10

(+48) 12 663 18 20

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

cash@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Grodzka 64, pok. 209

30-044 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków