Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca socjalna

Szczegóły
Kod praca.socj_s2s_C
Jednostka organizacyjna Wydział Filozoficzny
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 5
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 3 (02.07.2021 16:30 – 23.08.2021 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 5

(pokaż minione tury)

O studiach

www wfilz.uj.edu.pl
program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 8 000 zł
2 rok studiów: 8 000 zł

Łącznie: 16 000 zł

Więcej informacji: opłaty.

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce. W przypadku dyplomów uzyskanych za granicą, dyplom powinien uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w języku polskim. Celem rozmowy jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów, w tym znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej wskazanym w harmonogramie.

Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji.

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów.

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie lub obliczenia wyniku rekrutacji

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o terminie wpisu oraz o sposobie jego dokonania za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa wygenerowana z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, z oryginałem do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać paszport (lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej).

Dyplom powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplom ukończenia studiów”.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku.

Osoby, które nie mogą dokonać wpisu na studia osobiście mogą wyznaczyć pełnomocnika, który dokona wpisu w ich imieniu. Więcej informacji: pełnomocnictwo.

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji.

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 27 września 2021 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej),
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra – jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Finansowanie studiów

Co do zasady, cudzoziemcy są zobowiązani do samodzielnego pokrycia kosztów studiów.

Część kandydatów, w tym obywatele Unii Europejskiej i posiadacze Karty Polaka, może podejmować stacjonarne studia w języku polskim bez ponoszenia kosztów studiów. Posiadanie uprawnień trzeba zaznaczyć w systemie IRK przed dokonaniem zgłoszenia, a podczas dokonywania zgłoszenia należy wskazać właściwe źródło finansowania. Pełne informacje na temat zasad finansowania studiów znajdują się na stronie: finansowanie studiów.

W określonych przypadkach możliwe jest również wnioskowanie o obniżenie opłaty za studia lub o zwolnienie z niej. Nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty za pierwszy rok studiów.

Polisa ubezpieczeniowa

Cudzoziemcy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, żeby móc rozpocząć studia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: polisa ubezpieczeniowa – w części „Ubezpieczenie”.

Jeśli kandydat nie posiada takiego dokumentu w momencie wpisu na studia, podpisuje oświadczenie, że doręczy taki dokument najpóźniej 27 września 2021 roku.

Kontakt

Welcome Centre
dyżur poniedziałek–piątek: 9:00–15:00
telefon (+48) 12 663 26 60
(+48) 12 663 26 63
e-mail rekrutacja@uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
adres ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków

Dowiedz się więcej